Bölge Görevleri

 • Üye ülkeler arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamak.
 • Bölgesel kalkınma Projeleri üretmek.
 • Bölgesel Kalkınma örgütleri ile ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak.
 • Görev Süresi : 2 Yıl
 • Bölge Konsey Merkezi : Bölge Temsilcisi seçilen üyenin ülkesidir.
 • Üye Sayısı : Bölgeye bağlı ülke sayısı kadar.
 • Üye Yapısı : her ülke temsilcisinden oluşur.
 • Bölge Temsilcisi : Bağlı ülke temsilcilerinin oy çokluğuyla ülke temsilcileri arasından 2 yıllık süre için seçilirler. Asli görevi bölgesini temsil edip sözcülüğünü yapmaktır. Bölge temsilcisi aynı zamanda Otek99 Disiplin ve Denetim kurulu üyesidir.
 • Her ülke kendi ülkesinin karar mekanizmasında bağımsızken bölgesel proje ve kararlarda bölge komitesine bağlı olacaktır.
 • Bölge temsilcisi seçilen üye alt komite üyeliği yapamaz ve oy hakkı yoktur.
 • Bölge temsilcileri bölgelerine bağlı ülke temsilcilerinin çoğunluk kararlarına uyarlar.
 • Bölge temsilcisi seçimi için o bölgeye bağlı Ülkelerin en az %50 si yapılanmış olmalıdır.
 • Ülke temsilcileri ülke denetim ve danışma komitesinin çoğunluk kararına uyarlar.

Ülke Konseyi Görevleri

 • Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve istihdamına maximum katkıda bulunmak..
 • Ülkenin gelişmiş ülkeler kategorisine taşımak..
 • Küresel düşünen ve ülkesini seven tüm iş insanlarını tek bir çatı altında toplamak.
 • Ülkesine yabancı sermaye ve yatırımcıyı getirmek.
 • Ülkeye gelen yabancı sermaye ve yatırımcının hakkını korumak.
 • Ülkenin temel hammadde kalemlerinden maximum değer üretmek.
 • Ekonomik sömürgeyi engellemek..
 • Diğer üye ülkelerdeki iş insanlarıyla iyi ilişkiler tesis etmek.
 • Komşu ülke ve / ya da bölge iş insanlarıyla müşterek hareket etmeyi sağlamak.
 • Ülkedeki ilgili yönetime küresel ticarette rekabet edebilmek için gerekli düzenleme ve kanunları yaptırmak..
 • Ülkenin temel gelir kalemlerini daha iyi değerlendirmek ve küresel pazarda temsilini sağlamak için gereğinden yatırım-üretim kooperatif şirketini kurmak.
 • Tüm ülke insanlarının insan haklarına hayvan haklarına ve çevreye saygıyı duymalarını sağlamak.
 • Ülke iş insanlarına iş etiğini öğretmek ve ticaret kurallarına riayet etmelerini sağlamak.
 • Bölge Kalkınması için makro projeler geliştirmek ve / yada hazırlanan projelere katılmak.
 • Çağdaş finansman tekniklerini ülkeye gelmesini ve yapılmasını sağlamak. Var Olanların geliştirilmesine destek olmak.
 • Ülke için insani projeler geliştirmek; uygulamaları ve uygulayanları denetlemek.
 • Meslek kursları açmak; var olanları geliştirmek. diğer benzerleriyle iş birliğini maximum düzeye getirmek.
 • Sektörel örgütlerle ve ticaret odalarıyla uyumlu çalışmak.
 • Ülke kalkınması için sinerji oluşturmak.